Beleid seksuele intimidatie

SV Caïssa-Eenhoorn voert een beleid dat er op gericht is elke vorm van grensoverschrijdend gedrag van trainers en leidinggevenden te voorkomen en te bestrijden.
Trainers, jeugdleiders en andere leidinggevenden bij SV Caïssa-Eenhoorn houden zich aan de door de KNSB opgestelde gedragsregels en zijn uiterlijk 1 januari 2021 in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag (VOG).

Gedragsregels trainers/coaches: voorkom grensoverschrijdend gedrag

100 gevallen van seksuele intimidatie1 in de sport worden jaarlijks gemeld (90% van het misbruik wordt niet gemeld.) Als daders worden genoemd de coach (18%), een medesporter (38%) of een andere betrokkene (61%). 1 op de 10 sporters geeft aan slachtoffer te zijn geweest van matig tot ernstig misbruik.
Risicofactoren in de schaaksport vormen de verhouding mannen-vrouwen (95-5%), individuele trainingen en de machtsverhouding trainer/jeugdleider-pupil.
Trainers, jeugdleiders en andere leidinggevenden bij SV Caïssa-Eenhoorn houden zich aan de volgende – door de KNSB opgestelde – gedragsregels:

1e veilige omgeving: de begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen;

2e waardigheid: de begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter dan nodig is in het kader van de sportbeoefening;

3e seksuele intimidatie: de begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter;

4e seksueel misbruik: seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misdrijf;

5e aanraking: de begeleider mag de sporter niet een op zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen, borsten;

6e intimiteiten: de begeleiders onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook;

7e privéruimte: de begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleed- of hotelkamer;

8e bescherming: de begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie;

9e tegenprestaties: de begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen;

10e naleving: de begeleider zal er actief op toezien dat deze regels door iedereen die betrokken is bij de sporter worden nageleefd;

11e verantwoordelijkheid: in die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Wie schaaktraining verzorgt onder verantwoordelijkheid van SV Caïssa-Eenhoorn wordt geacht uiterlijk op 1 januari 2021 te beschikken over een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Het bestuur van SV Caïssa-Eenhoorn stelt iedere betrokkene in de gelegenheid zonder kosten deze verklaring aan te vragen.

Nadere inlichtingen bij het bestuur of bij onze vertrouwenspersoon, mw. Mai Movrin tel. 0229-264914 / email info@maimovrin.nl

1 Seksuele intimidatie is elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren.